แบบขอเข้ารับคำปรึกษาสำหรับครูและผู้บริหาร
ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้การรับคำปรึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอความกรุณท่านยื่นแบบขอเข้ารับคำปรึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อดำเนินการจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมและผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเหมาะสมกับปัญหาของท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
กรอกคำขอ
ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
อื่นๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ


การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การบริหารจัดการโรงเรียน

วัน เวลา รูปแบบ วันที่ขอนัดพบ
จันทร์ 17.00 - 18.30 น. Online
18.30 - 20.00 น. Online
อังคาร 10.30 - 12.00 น. Online
10.30 - 12.00 น. On-site *
13.00 - 14.30 น. Online
13.00 - 14.30 น. On-site *
14.30 - 16.00 น. Online
14.30 - 16.00 น. On-site *
17.00 - 18.30 น. Online
18.30 - 20.00 น. Online
พุธ 17.00 - 18.30 น. Online
18.30 - 20.00 น. Online
พฤหัสบดี 17.00 - 18.30 น. Online
18.30 - 20.00 น. Online
ศุกร์ 17.00 - 18.30 น. Online
18.30 - 20.00 น. Online
เสาร์ 10.30 - 12.00 น. Online
13.00 - 14.30 น. Online
14.30 - 16.00 น. Online
17.00 - 18.30 น. Online
18.30 - 20.00 น. Online
อาทิตย์ 10.30 - 12.00 น. Online
13.00 - 14.30 น. Online
14.30 - 16.00 น. Online
17.00 - 18.30 น. Online
18.30 - 20.00 น. Online
* หมายเหตุ รูปแบบ On-site ดำเนินการที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู
ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว : ศูนย์ให้คำปรึกษาครูและผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก(089-700-6646) วราลี ยอดเมือง(091-8538284) และ รฉัตร ปุญญาอมร(096-6958859)